TAIZÉ

Tallin 2024/25

Oznámení 47. evropského setkání

 
Večer 30. prosince 2023 bratr Matthew v Lublani oznámil, že příští evropské setkání mladých se bude konat na konci roku 2024 v hlavním městě Estonska.

Po tomto oznámení předal bratr Matthew slovo zástupcům estonských církví:

- Chtěl bych požádat pastora Ove Sandera, aby řekl pár slov a pozval vás na setkání do Tallinu od 28. prosince 2024 do 1. ledna 2025:

- Drazí bratři a sestry v Kristu, je mým potěšením a výsadou, že vás můžu srdečně pozvat na příští evropské setkání Taizé do Tallinu. Estonsko je malá země, ale žije v ní mnoho lidí s velkým srdcem. Není to bohatá země, ale má bohatou kulturu. Je považováno za zemi sekulární, ale najdete v ní mnoho lidí s hlubokou vírou v Krista, kterému chtějí sloužit. Kéž nás příští setkání v Tallinu, stejně jako toto v Lublani, přivede blíž jedni k druhým i k Bohu a pomůže nám růst v našem společném poslání pro jeho přicházející království. Zatím ať s námi všemi zůstává Otcova láska, milosrdenství Syna a společenství Ducha.


- Triin Salmuová má na starosti práci s mladými v Estonské luteránské evangelické církvi: Co to znamená, když je někdo v Estonsku mladý křesťan?

- Znamená to, že se od ostatních lidí lišíte. Může to znamenat, že se cítíš vyloučený a izolovaný od ostatních mladých lidí ve svém okolí, například ve škole, ale také ti to dává šanci být pro ostatní příkladem Ježíše. Když ve společnosti patříš do menšiny, vytváří to také pocit jednoty s ostatními křesťany a pomáhá to překonávat hranice mezi denominacemi, zvlášť u mladých.


- Pastorka Tiina Klementová už mnoho let jezdí do Taizé: Co bude v dnešní době toto setkání představovat pro církve v Estonsku?

- Drazí bratři a sestry, jsem velmi ráda, že se příští evropské setkání bude konat v mé vlasti. Setkání, při kterém se tisíce mladých lidí scházejí k modlitbě a vzájemnému sdílení své víry a života, bude pro estonskou mládež velkou podporou a inspirací. Pozvedne naše lidi a dá naší církvi naději do budoucna. Není nás moc, proto budou všechny církve spolupracovat. Bude to viditelné znamení jednoho Kristova těla a Boží přítomnosti pro celou společnost. Budete velmi vítáni! Ať vám Bůh žehná!


(Foto: Taizé Ljubljana)

Aktualizováno: 1. ledna 2024