Modlitby na každý deň

Ďalšie modlitby nájdete v odkaze v dolnej časti stránky.

Väčšinu modlitieb z tejto stránky nájdete v spevníku "Spevy a modlitby z Taizé" . Pozri Knihy, CD, videokazety [en_article957.html?lang=sk]

Cezročné obdobie 11

Pieseň

Žalm

Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov,
boli sme ako vo snách.
Ústa sme mali plné radosti
a jazyk plný plesania.

Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi:
„Veľké veci urobil s nimi Pán.“
Veľké veci urobil s nami Pán
a máme z toho radosť.

Zmeň, Pane, naše zajatie
ako potoky na juhu krajiny.
Tí, čo sejú v slzách,
s jasotom budú žať.

Keď odchádzali, idúcky plakali
a osivo niesli na siatie.
No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom
a svoje snopy prinesú.

Žalm 126

Čítanie

Pavol napísal: Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.

1 Korinťanom/Korintským 13,1-9.13

alebo

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

Ján 1,1-5

Pieseň

Ticho

Prosby

Za tých, čo sú ďaleko od domova, za emigrantov, vyhnancov, obete útlaku, Pane, prosíme ťa.

Za tých, čo sú skúšaní, čo potrebujú pomoc a milosrdenstvo, prosíme ťa.

Za nás všetkých tu zhromaždených, aby sme zostávali pozorní voči tým, ktorí sú nám zverení, prosíme ťa.

Aby sme boli oslobodení od každej úzkosti, Pane, prosíme ťa.

Aby sme sa naučili lepšie rozdeľovať pozemské dobrá medzi všetkých, prosíme ťa.

Aby sa v nás obnovil úžas nad tvojím stvorením, Pane, prosíme ťa.

Aby sme našli svetlo a odvahu v tajomstve spoločenstva, ktorým je Cirkev, prosíme ťa.

Otče náš

Modlitba

Ježišu, náš pokoj, ty nás nikdy neopúšťaš. Duch Svätý nám vždy otvára cestu, na ktorej sa vrháme do Božej náruče ako do priepasti. A prichádza prekvapenie: táto priepasť nie je hlbinou tmy, ale Bohom, priepasťou súcitu a nevinnosti.

alebo

Požehnaj nás, Pane, Kriste, ty, ktorý tíšiš naše srdcia, keď prichádza utrpenie nevinných, ktorému vôbec nerozumieme.

Piesne


Ďalšie modlitby

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article6241.html - 20 February 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France