Operace naděje

Bratři komunity se živí výhradně vlastní prací. Nepřijímají žádné dary nebo dotace, nepřijímají ani rodinná dědictví, ale prostřednictvím komunity je dávají na pomoc nejchudším lidem.

Komunita se snaží podporovat lidi v obtížných situacích na různých kontinentech, mimo jiné i opuštěné a nemocné děti.

Zároveň pomáhá některým mladým lidem, aby mohli přijet na setkání do Taizé nebo se zúčastnit evropských, latinskoamerických, afrických a asijských setkání: mnozí nemají dostatečné prostředky na pobyt nebo na cestovní výlohy spojené s tím, že pocházejí ze vzdálených zemí…

Prostřednictvím Operace naděje je možné přispět na tuto vzájemnou pomoc.

Příspěvek na Operaci naděje je možné odeslat z této stránky.

2015: Pomoc uprchlíkům v Jordánsku

Jordánsko se stalo důležitým centrem pro tisíce uprchlíků před násilím v Sýrii. Mnoho dalších přichází z Iráku, Súdánu a Somálska. Jordánsko stále přijímá uprchlíky a žadatele o azyl. Potřeby neustále se zvyšujícího počtu uprchlíků stále narůstají a jejich situace představuje čím dál větší výzvu. Během let organizace JRS (Jezuitská pomoc uprchlíkům) v Jordánsku vytvořila program neformálního vzdělávání v řeckokatolické škole v Ammanu, který se nazývá „Komunitní vzdělávací centrum“.

V roce 2015 bylo oficiálním školstvím odmítnuto velké množství dětí uprchlíků. JRS se ve svém projektu zaměřuje na poskytování vzdělání těmto dětem, které se zde učí arabštinu, matematiku, angličtinu a informatiku. Mnohé syrské děti neměly možnost dostat se do předškolního vzdělání. Školky je nepřijímaly. Matky v tíživé situaci se mohou zároveň zapojit do kurzů přípravy na život. Tento program zahrnuje předměty jako péče o děti, základní gramotnost, poučení o svých právech, ruční práce a rodičovství. Ženy získají taky instrukce, jak zacházet s výukovými materiály svých dětí.

Kromě výuky čtení a psaní pro dospělé je možné absolvovat také učňovské programy, které pomáhají v získávání obživy. Tento výukový program zajišťují sami uprchlíci, kteří pocházejí ze Sýrie, Iráku, Somálska, Súdánu a Palestiny.

S JRS spolupracuje i několik Jordánců a jordánské děti se do programů mohou zapojit také. Organizují se i každotýdenní sportovní aktivity pro děti uprchlíků.

Tyto činnosti dávají mladým uprchlíkům možnost vybudovat síť vzájemné podpory, vytvořit si smysl pro společnou zodpovědnost a připravit se, aby se sami mohli stát aktivními spolupracovníky. Poradce-psycholog nabízí v Ammanu také podporu v psychosociální oblasti.

Vyjádřeno v číslech, Komunitní vzdělávací centrum Ashrafiyah se stará o 1600 uprchlíků, z nichž je 220 dětí, 670 mladých a 270 žen v nejisté situaci.

Prostřednictvím Operace naděje komunita Taizé podpoří tento projekt JRS a pomůže s nákupem nezbytného vybavení. Komunita také vyšle dobrovolníka, který bude v táboře nějakou dobu pomáhat.

2015: Sbírka lékařského vybavení pro Kubu

V říjnu roku 2014 se bratr Alois vydal s několika bratry na Kubu, kde se odehrála další etapa pouti důvěry, tentokrát v Karibiku. Modlitby se konaly v Havaně a Matanzasu. Po návratu řekl bratr Alois mladým lidem toto: „Mnozí mladí lidé na Kubě usilují o to vyjít z izolace. Potřebují cítit, že jsou blízko mladým lidem z jiných zemí, a žádali nás, abychom je od nich, až se vrátíme, pozdravovali. Pro ně být „solí země“ znamená volbu udržovat naživu naději.“ V březnu letošního roku se jeden bratr na Kubu vrátil. Viděl, že je zde nedostatek zboží, zvlášť léků. Skupina křesťanů provozuje síť lékařské pomoci pro znevýhodněné obyvatele. V různých částech země mají malá zdravotní střediska. Komunita Taizé se rozhodla prostřednictvím Operace naděje zorganizovat sbírku léků, které budou poslány této skupině na Kubě.

Kdo by se do této pomoci chtěli zapojit, mohou mezi 10. květnem a 16. srpnem do Taizé přivézt léky. Seznam potřebných léčiv a doplňků: Diklofenak (protizánětlivý lék), doxycyklin (antibiotikum), aspirin, vitamíny, glukosamin, amoxycillin, furosemid, cefalexin, dexchlorfeniramin (antihistaminikum), ibuprofen. Tyto léky by musí mít datum spotřeby po prosinci 2015 a musí být v neotevřených baleních.

Humanitární pomoc Severní Koreji

Komunita v roce 2015 pozvala dva lékaře z nemocnice severokorejského Červeného kříže na nástavbový kurz ve Francii. Tito lékaři jsou nyní na tři měsíce v Paříži. Výlohy spojené s jejich pobytem plně hradí Operace naděje. V letech 2007 a 2011 šest jiných lékařů pobývalo ve Francii na roční praxi.

První zásilky humanitární pomoci do této země odešly v letech 1998 a 1999. Obyvatelstvu zasaženému hladomorem, který způsobilo dlouhotrvající sucho a záplavy, bylo zasláno tisíc tun kukuřice.

Od té doby bylo možné každoročně učinit nějaké gesto solidarity. Na konci roku 2011 při evropském setkání v Berlíně byla uspořádána sbírka lékařského vybavení a léků, kojeneckých lahví a mléka.
Bylo posláno mnoho balíků s léky, stovky stetoskopů, teploměrů, obvazů, gázy, injekčních stříkaček a dalších lékařských zásob, několik beden s chirurgickým vybavením a dva autoklávy. Operace naděje dodala dva nové koncentrátory kyslíku. Tato pomoc pokračovala v letech 2012, 2013 a 2014 novými zásilkami léků a lékařského vybavení. Severokorejský Červený kříž se stará o distribuci do nemocnic a venkovských klinik.

Jeden bratr komunity, který pochází z Jižní Koreje, Severní Koreu několikrát navštívil. Někdy také dohlížel na dodávku potravin.


Další příklady nedávných projektů Operace naděje

V Jižním Súdánu

V jedné vesnici 25 km jižně od Rumbeku žije asi 50 rodin postižených leprou. Pocházejí z celého regionu Velkých jezer. Přestože léčba dokáže zbavit nemoci a nebezpečí nákazy, ztráta končetin způsobuje velký hendikep. Tito lidé se vyrovnávají také se sociálním stigmatem. Nemohou zůstat na místě, odkud pocházejí. Jejich děti, třebaže se nikdy nenakazily, nejsou ve školách vítány. Odvaha a naděje těchto rodin, které začaly znovu budovat svůj život od nuly, ve velké izolaci a nejistotě, je pozoruhodná. Operace naděje jim pomůže se stavbou budovy základní školy, aby se děti mohly učit i v období dešťů.

Občanská válka, školné a nedostatek škol brání mnohým mladým lidem, aby dokončili vzdělání. Pomoci jim rozvíjet jejich potenciál je priorita. Založení Centra šance pro mladé chce dát jasný signál o důležitosti tohoto závazku. V zemi obsazené během občanské války nevládními silami chce církev vytvořit příjemné místo pro mladé lidi všeho původu, kde se budou moct věnovat různým aktivitám a formaci. Operace naděje přispěje na stavbu multifunkčního prostoru, který nahradí protékající stan.

Viz též:
In South Sudan, summer 2013

2009: Milion výtisků Bible v Číně

Na evropském setkání v Bruselu, ke kterému se shromáždilo 40 000 mladých lidí na konci roku 2008, bratr Alois oznámil, že jako odpověď na potřeby křesťanů v Číně komunita Taizé nechá vytisknout milion Biblí: 200 000 úplných Biblí a 800 000 výtisků Nového zákona a Žalmů. Bible byly vytištěny v Nanjingu, odkud byly v několika vlnách během roku 2009 rozvezeny do celé země.

Komunita v roce 2009 podpořila taky práci čínských protestantských biblistů. Tato podpora pokračovala i během let 2010 a 2011.

Pomoc pro sirotky po obětech AIDS v Etiopii

Operace naděje pokračuje v podpoře řádových sester v Etiopii, které zde pracují už víc než 15 let. V Addis Abebě se starají o sirotky po obětech AIDS a rodiny, které jsou postižené leprou.

V Burkina Faso

Burkina Faso se nachází na jižním okraji Sahary v oblasti Sahelu, kde období sucha trvá bez přerušení devět měsíců. Lidé zde využívají prameny, které často vysychají, a ženy jsou nuceny používat nezdravou vodu, která se shromažďuje v umělých nádržích během období dešťů. Občas se musí pro vodu chodit až deset kilometrů a vzácné zbývající prameny se kvůli nedostatku vody a dlouhým čekacím dobám stávají i zdrojem konfliktů. Operace naděje podporuje vodní vrty a stavění pump. Tyto studny jsou nezbytným zdrojem vody a přispívají k prevenci chorob.

V roce 2010 Operace naděje podpořila také projekt, který opatřuje mléko pro děti v nemocnici v Nanoru, které se nachází také v Burkina Fasu.

Solidarita po přírodních katastrofách v Bolívii

V roce 2007 byla Bolívie zasažena záplavami. Nejvážnější situace byla ve státě Beni. Operace naděje poskytla pomoc v podobě zakoupení potravin pro rodiny v regionu Trinidad, které ztratily domovy a žily v táborech.

Zatímco na bolívijských planinách byl problémem déšť, na horách byl problém opačný. Altiplano zasáhlo vážné sucho. Operace naděje pomohla rodinám z El Alta, které potřebovaly nástroje na obdělávání půdy a semena.

Školy v Bangladéši

Operace naděje podporuje školy v bangladéšském Mymensinghu. Učí se zde víc než 1500 dětí. Tyto školy jsou místy, kde se mladí muslimští, hinduističtí a křesťanští učitelé učí pracovat společně. Všichni jsou sami studenty a musejí si na studia vydělávat. Chápou, že pokud sami chtějí dostat pomoc, je důležité, aby sami něco dávali. Věnují těmto školám pro děti z velmi chudých rodin svůj čas. Taková služba chudým zvyšuje povědomí o tom, že jsme součástí jedné lidské rodiny.

Viz The stipend program schools in Mymensingh

Kambodža: místo, kde jsou nemocní vítáni

Od roku 2013 podporuje Operace naděje centrum pro nemocné vytvořené ve farnosti Dítěte Ježíše v kambodžském Boeng Tumpunu. Farnost zahájila tento projekt na pomoc chudým vesničanům z různých provincií země, který prosazuje důstojnost nemocných a poskytuje potřebnou lékařskou pomoc. Blízkost k hlavnímu městu Phnom Penhu umožňuje převoz do nemocnic, pokud je to nutné. Náklady na hospitalizaci a financování samotného centra jsou hrazeny z darů, ze kterých jsou placeni také zaměstnanci, údržba budovy, náklady na přijetí pacientů a lékařskou péči.

Viz Cambodia: Visits of Brothers

Pokud si přejete poslat
příspěvek
na konto Operace naděje,
prosím pokračujte zde.

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article4851.html - 23 April 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France