Modlitby na každý den

Modlitby na jednotlivá období liturgického roku, které připravili bratři komunity Taizé, jsou sebrány v publikaci Zpěvy a modlitby z Taizé.

Liturgické mezidobí 3

Píseň

Žalm

Ustavičně chci velebit Hospodina,
vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
ať to slyší pokorní a radují se.
Velebte se mnou Hospodina,
oslavujme spolu jeho jméno!
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě,
vysvobodil mě ze všech mých obav.
Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel,
pomohl mu ve všech jeho strastech.
Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl
kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
blaze člověku, který se k němu utíká.

Ž 34,1–9

Čtení

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.

1 J 4,7–12

nebo

Ježíš řekl v podobenství : „Království nebeské je a jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.“

Mt 13,44–46

Píseň

Ticho

Prosby

Prosíme tě, Bože, za ty, kdo vytrvale zvěstují tvé Slovo.

Dej, abychom rozeznávali tvoji přítomnost v našich bližních, otevři naše oči k potřebám chudých a nešťastných.

Prosíme tě za nezaměstnané a za všechny, kdo trpí na svém pracovišti. Dej, aby byla respektována jejich důstojnost.

Prosíme tě, Bože Utěšiteli, za vězněné a za všechny, kdo žijí na okraji společnosti. Veď nás, abychom jim uměli prokazovat skutky lásky.

Prosíme tě za děti, které zakouší bolest opuštěnosti. Dej, aby našly útěchu a porozumění u těch, kdo se jich ujímají.

Prosíme tě za vědce a badatele, aby jejich úsilí sloužilo celému lidstvu.

Prosíme tě za veřejné činitele, aby poctivě sloužili obecnému prospěchu.

Prosíme tě za nás za všechny, abychom ve společenství církve byli znamením bratrské lásky.

Modlitba

Bože všech lidí, dej, abychom se v tichu a pokoji odevzdali tobě. I kdyby nás váhání a pochybnosti od tebe vzdalovaly, ty nás nikdy neopustíš.

nebo

Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, ty, který nás znáš a neustále k nám přicházíš.

Zpěv


Další modlitby

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article2833.html - 22 November 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France