Bibliai szöveg és elmélkedés

Az alábbi bibliai elmélkedések lehetőséget kínálnak arra, hogy a hétköznapok sodrában is keressük az imádságot és a csöndet. Próbáljunk a hét folyamán néhány órát szakítani a kijelölt bibliai szakasz és a hozzá kapcsolódó magyarázat elolvasására, majd válaszoljunk a kérdésekre. Ez után találkozhatnak a kiscsoport tagjai (3–10 ember), hogy megosszák fölfedezéseiket és imádkozzanak.
2019

december

Gyermek született nekünk: Iz 9,1-6
A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetöröd, mint Midián idejében. Mert minden harcban viselt sarut, minden vérben forgatott ruhát elégetnek, s tűznek lesz martaléka. Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet megerősít és megszilárdít a jog és az igazság által. Mostantól mindörökké ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete.
(Iz 9,1-6)

A háborúk és inváziók sötét időszakában Jeruzsálem prófétája felvillantja a reményt, amely nem emberi erőfeszítésből, hanem Isten hűségéből fakad az ő szeretetének tervéhez. Évszázadokkal korábban Isten ígéretet tett a nagy Dávid királynak: „házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökre szilárd marad” (2Sám 7,16). Istenbe vetett bizalma okán Izajás egy olyan jóslattal ünnepli meg a királyi örökös születését és trónra kerülését, amelyben mindenekfelett egy olyan Isten működéséről beszél, aki népének az élet teljességét akarja adni.

Isten lehetővé teszi a nép számára, hogy - ellenségei elpusztulása után - „mérhetetlen jólétet" élvezzen. Midián említésével (ld. Bír. 7,3) a szöveg hangsúlyozza, hogy ez a győzelem nem emberi okokra vezethető vissza, hanem egyfajta csoda. Hasonlóképpen a király - akit „gyermekként" és „fiúként" ír le a szöveg - sem tesz túl sok mindent, ha alaposabban megnézzük. Valójában a „Seregek Urának buzgósága" az, ami cselekszik, a király pedig a maga részéről figyeli az Isten által teremtett új rendet. Tulajdonképpen említés sem esik a valódi ellenségek elpusztításáról, az erőszak eszközei egyszerűen elégnek Isten szeretetének tüzében.

A jóslat motivációja és tartalma megmagyarázza, hogy miért maradhatott helytálló akkor is, amikor kiderült, hogy a király nem elégíti ki a vele kapcsolatos elvárásokat és a belé helyezett reményeket. Az egyes uralkodók korlátai ellenére Isten ígérete megmarad, és azok, akik hisznek benne, részesülnek majd abban, amit hirdetett. Egy nap majd az ő szava hússá és vérré válik a hívők szeme előtt. Nem meglepő tehát, hogy az első keresztények Krisztusban a régóta várt „Béke Fejedelmét" látták. Az Atya akaratára való nyitottságában és - emberi mérték szerint - nyilvánvaló gyengeségében lehetővé tette Isten számára, hogy meggyújtsa szeretetének tüzét a földön (ld. Lk 12,49).

- Bennünk és körülöttünk milyen akadályai vannak, hogy Isten szeretetének terve megvalósulhasson?

- Milyen jeleket láthatunk, amelyek azáltal, hogy láthatóvá teszik Isten emberi gyengeségben megnyilvánuló szeretetét, újra felélesztik a bizalmunkat?További bibliai elmélkedések

Printed from: http://www.taize.fr/hu_article2443.html - 10 December 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France